Pristup i korišćenje ove web stranice podležu sledećim uslovima. Molimo da ne koristite ovu web stranicu ako se ne slažete s ovim uslovima. Ovu web stranicu razvila je kompanija Medinic export-import doo koja je i održava. Zadržavamo pravo ukidanja ili delimične ili promene ove web stranice u celosti ili Opštih uslova upotrebe, Opštih uslova i Uslova prodaje i distribucije. Molimo imajte na umu da navedene promene možemo uraditi prema vlastitom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja. Upravo zato vas moramo zamoliti da pri sledećem korištenju ove web stranice ponovno pogledate opše uslove zbog mogućih promena ili dodataka.

Svi objavljeni detalji, dokumenti i ilustracije na ovoj web stranici isključivo su vlasništvo kompanije Medinic export-import doo. Odobrava se korištenje navedenog uz uslov da je prikazana odgovarajuća oznaka autorskog prava na svim kopijama, da je uptreba isključivo za lične potrebe, da se navedeno ne koristi u komercijalne svrhe, da navedeno nije menjano ni na koji način te da se sve ilustracije s web stranice koriste uz prateći tekst.

Svi nazivi proizvoda koji su napisani velikim štampanim slovima ili na neki drugi način označeni na ovim web stranicama zaštitni su znakovi kompanija Ascensia Diabetes Care Holding AG, SUGRBAG, njihovih ogranaka, povezanih društava, davaoca licenci ili udruženih poslovnih partnera. Svaka neovlašćena upotreba zaštitnih znakova ili drugih materijala je izričito zabranjena i predstavlja povredu autorskog prava, povredu zakona o zaštitnim znakovima ili povredu nekih drugih industrijskih prava vlasništva.

Kompanija Medinic export-import doo je prikupila sve objavljene informacije na ovim web stranicama koristeći interne i eksterne izvore, a prema svom najboljem saznanju i uverenju i profesionalnoj praksi. Nastojimo neprestano proširiti i ažurirati te informacije. Informacije na ovoj web stranici služe isključivo predstavljanju kompanije Medinic export-import doo, proizvoda i usluga. Međutim, ne dajemo nikakvu garanciju, bilo izričito ili prećutno, za potpunost i tačnost informacija na ovoj web stranici. Molimo vas da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovoj web stranici pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Saveti dati na ovoj web stranici ne oslobađaju vas potrebe za ličnom proverom naših poslednjih preporuka – posebno naših sigurnosnih podataka i tehničkih specifikacija – i naših proizvoda, s prikazom njihove podobnosti za predviđene procese i namene. Ukoliko su vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa korišćenjem naših proizvoda ili usluga, molimo da nam se direktno obratite. Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovih web stranica izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovim web stranicama i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Niti Medinic export-import doo, niti Ascensia Diabetes Care Holdings AG, niti SugrBag, niti treće osobe uključene u pisanje, izradu iIi isporuku ove web stranice ne mogu se smatrati odgovornima za štetu ili povredu nastalu zbog pristupa ili nemogućnosti pristupa ovim web stranicama, te zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove web stranice, oslonili na informacije date na ovoj stranici.

Ova web stranica sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, Medinic export-import doo ne daje svoje odobrenje za njihov sadržaj. Niti Medinic export-import doo prihvata ikakvu odgovornost za dostupnost sadržaja na tim web stranicama, niti preuzima odgovornost za štetu ili povredu nastalu kao rezultat korišćenja tih sadržaja, u bilo kom obliku.

Medinic export-import doo ne daje nikakve garancije da povezane stranice pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Linkovi ka drugim web stranicama obezbeđene su isključivo radi jednostavnosti. Korisnici pristupaju takvim web stranicama na vlastitu odgovornost. Izbor linkova ne treba ni na koji način da ograniči korisnike samo na povezane stranice.

Korisnik/korisnica ove web stranice u potpunosti je odgovoran/odgovorna za sadržaj i istinitost podataka koje dostavi kompaniji Medinic export-import doo, kao i za nekršenje bilo kakvih prava treće osobe koja mogu biti uključena u te podatke. Korisnik/korisnica daje svoje odobrenje kompaniji Medinic export-import doo da čuva te podatake kao i da ih koristi za statističke analize ili bilo koju drugu poslovnu namenu, osim u slučaju kada podaci uključuju lične podatke, potpunije od matičnih podataka ili podataka o upotrebi. Posebno, Medinic export-import doo ima pravo koristiti sadržaj takvih poruka, uključujući ideje, izume, kopije, tehnike i ekspertize sadržane u njima, u bilo koju svrhu, kao što je razvoj, proizvodnja i/ili marketing proizvoda i usluga, kao i reprodukciju takvih informacija te ih učiniti dostupnima trećim osobama bez ikavih ograničenja.

Ovu web stranicu proverava, razrađuje i ažurira kompanija Medinic export-import doo. Međutim, Medinic export-import doo ne garantuje da su podaci ponuđeni na ovoj stranici tačni za ceo svet, a pogotovo da će proizvodi i usluge biti dostupni u jednakoj meri, u jednakoj veličini, ili pod istim uslovima u svetu. Ako posećujete ovu stranicu ili skidate sadržaj, molimo obratite pažnju da je vaša odgovornost da se obezbedite da postupate u skladu da lokalnim zakonima koji su na snazi u vašoj državi.