Poštovani korisnici naše internet stranice medinic.co.rs, molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti, kako bi ste bili upoznati šta se smatra podatkom o ličnosti, koji podaci o ličnosti mogu da se obrađuju i na koji način, koja je svrha i osnov obrade vaših ličnih podataka, kako se štite i čuvaju vaši lični podaci, ko je rukovalac podataka, upotreba kolačića, linkovi sa drugim web stranicama, koja su vaša prava, kome delimo i prenosimo vaše lične podatke, kome se možete obratiti pitanjem ili zahtevom kao i kom nadležnom telu imate pravo da podnesete pritužbu.

Ova Politika privatnosti je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) i sa GDPR-om – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679.

Kada pristupate ili koristite usluge naše internet stranice, morate znati da ostavljate različite podatke i da ste samim time dali svoj pristanak na prikupljanje i obradu vaših podataka, ali isključivo samo u svrhu za koju ste ih dali.

Šta se smatra podatkom o ličnosti

„Podatak o ličnosti“ je svaki podataka koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, kao što su ime i prezime, idetifikacioni ili matični broj, podatak o lokaciji, e-mail adresa, mesto i adresa stanovanja, broj telefona ili mobilnog, kao i svi drugi dodatni podaci koje možete ostaviti prilikom poručivanja naših proizvoda, popunjavanja različitih prijava, upitnika, apliciranja za posao i slično.

 

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Lični podaci:

 • Ime i prezime,
 • E-mail adresa,
 • Grad, ulica i broj stanovanja,
 • Broj telefona ili mobilnog,
 • Zdravstveni podaci

Elektornski podaci:

 • IP adresa,
 • Pretraživač koji koristite,
 • Internet stranice koje posećujete preko naše internet stranice,
 • Vrstu uređaja koju koristite,
 • Elektronske identifikatore.

 

Svrha i osnov obrade ličnih podataka

Vaši lični podaci obrađuju se samo u svrhu za koju su neophodni odnosno samo za realizaciju određene svrhe.

Kada putem naše internet stranice želite da:

 • naručite proizvod,
 • popunite prijavu ili upitnik koji vam je ponuđen,
 • prosledite zahtev ili pitanje,
 • aplicirate za posao,
 • ili vam je potrebna korisnička podrška,

prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke samo kako bi smo vam na najbolji način pružili uslugu, odgovorili na vaše zahteve, pitanja, reklamacije ili da bih vas kontaktirali za radnu poziciju.

Pre nego što preduzmete bilo koju radnju koja podrazumeva davanje vaših ličnih podataka, u obavezi ste da se upoznate sa našom Politikom privatnosti.

Obrada vaših ličnih podataka nije dozvoljena ukoliko je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nije neophodan za ostvarivanje svrhe obrade, kao i ukoliko su broj i vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni potrebnoj svrsi, što znači da je dozvoljeno obrađivati samo one podatke koji su očigledno potrebni i primereni za ostvarivanje svrhe radi koje ste dali vaše lične podatke.

Elektronske podatke koje ćemo automatski dobiti kada koristite našu internet stranicu, ne prikupljamo, ne koristimo niti ih obrađujemo.

Zdravstveni podaci se smatraju posebnom vrstom podataka o ličnosti čija je obrada podataka zabranjena bez izričitog pristanka fizičkog lica.

Zdravstvene podatke koje nam dobrovoljno dostavite kao dodatnu informaciju prilikom poručivanja proizvoda ili slanja upita a koji se odnose na tip dijabetesa, terapiju, podatke o evidenciji merenja, ne obrađujemo. Obrada zdravstvenih podata moguća je samo uz vašu izjavu o pristanku.

 

Zaštita i čuvanje ličnih podataka

Kako bi smo zaštitili vaše lične podatke sprovodimo administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite. Vaši lični podaci su zaštićeni šifrom kako bi se onemogućila krađa, promena, neovlašćeni uvid, neovlašćeno i nezakonito korišćenje i gubitak.

Vaši lični podaci se čuvaju na posebnom serveru koji je zaštićen šifrom.

Podaci prikupljeni po bilo kom osnovu, čuvaju se 12 meseci od momenta prikupljanja, nakon čega se brišu a podaci u papirnoj formi se uništavaju.

Ukoliko želite da vaši podaci budu obrisani iz naše baze podataka odmah po realizaciji svrhe za koju su i prikupljeni, možete uputiti zahtev na e-mail: politikaprivatnosti@medinic-b.com.

Izuzetno od gore navedenog, lične podatke koje ste ostavili prilikom reklamacije na medicinsko sredstvo, prijave incidenta sa medicinskim sredstvom (prijava neispravnosti ili pogoršanja karakteristika, odnosno performansi medicinskog sredstva, kao i neadekvatnost u obeležavanju ili u uputstvu za upotrebu koji je, neposredno ili posredno, doveo ili je mogao da dovede do smrti pacijenta, korisnika ili drugog lica ili do ozbiljnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja), čuvamo 5 godina.

 

Rukovalac i obrađivač podataka

Rukovalac i obrađivač podataka je:
Medinic export-import d.o.o, Daničareva br. 57. Beograd,
matični broj 07464592, PIB 100279686.
Telefon: 00381 11 304 77 44
Internet stranica: medinic.co.rs
E-mail adresa: office@medinic-b.com

 

Upotreba kolačića

Upotrebljavamo samo neophodne kolačiće koji su obavezni za rad naše internet stranice, a koji vam omogućavaju kretanje po našoj internet stranici i upotrebvljavanje njenih opcija.

 

Linkovi ka drugim internet stranicama

Naša internet stranica sadrži linkove sa drugim internet stranicama koje nisu obuhvaćene našom politikom privatnosti. Stoga internet stranice trećih lica koristite o sopstvenom riziku.

 

Vaša prava i način ostvarivanja

U obavezi smo da vam po vašem zahtevu pružimo sve informacije u vezi sa ostvarivanjem vaših prava bez odlaganja a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da budete informisani o sledećem:

 • O identitetu i kontakt podacima Rukovaoca,
 • O svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu,
 • O činjenici da li Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu, kao i o tome da li se ta država nalazi na listi država koje obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti,
 • O roku čuvanja podataka o ličnosti,
 • O pravu da se od Rukovaoca zahteva pristup podacima koji se obrađuju, ispravka netačnih podataka ili brisanje vaših podataka o ličnosti ukoliko više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili obrađivani,
 • O pravu na kopije vaših ličnih podataka,
 • O pravu na ograničenje obrade vaših podataka,
 • O pravu na opoziv pristanka u bilo koje vreme,
 • O informaciji da li se vrši profilisanje,
 • O pravu da se podnese pritužba Povereniku.

Rukovalac ima pravo da od podnosioca zahteva zatraži dodatne informacije radi provere njegovog identiteta.

 

Način ostvarivanja zaštite podataka o ličnosti

Dužni smo da o povredi vaših ličnih podataka, koja može da proizvede rizik po vaša prava i slobode, obavestimo Vas i Poverenika bez odlaganja ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Ukoliko smatrate da je obrada vaših podataka o ličnosti, izvršena suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, vaša prava možete ostvariti podnošenjem zahteva na e-mail: politikaprivatnosti@medinic-b.com ili putem pošte na adresu Medinic export-import d.o.o, Beograd, Daničareva 57.
sa naznakom “Zaštita podataka o ličnosti” zajedno sa dokazima (ako postoje).

Nezavisno od podnošenja zahteva za zaštitu podataka o ličnosti, imate pravo:

 • Da podnese pritužbu Povereniku,
 • Na sudsku zaštitu.

Ako podnesete pritužbu Povereniku imate pravo da pokrenete i druge postupke upravne ili sudske zaštite bez obzira na podnetu pritužbu Povereniku.

Takođe imate pravo da bez obaveze obraćanja Povereniku, tražite sudsku zaštitu podnošenjem tužbe sudu. Tužba se podnosi višem sudu na čijoj teritoriji Rukovalac ima prebivalište odnosno sedište ili na čijoj teritoriji lice na koje se odnose podaci ima prebivalište.

 

Prenos podataka o ličnosti

Vaši lični podaci mogu biti ustupljeni ili preneti:

1. Trećim licima, kada je to potrebno radi izvršenja ugovornih obaveza koje se odnose na pružanje stručnih saveta ili konsultantskih usluga, koji se staraju da se unapredi rad samog sajta, koji rade na održavanju I tehničkoj podršci samog sajta. U ovoj situaciji se ustupaju samo podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene usluge i ne mogu ih koristiti za druge svrhe.

2. Državnim organima, ako je ta obrada neophodna za obavljanje poslova nadležnih državnih organa i ako je propisana shodno članu 13. i članu 100. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

3. U drugu državu, bez vašeg prethodnog odobrenja, ako je ta druga država članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podata jer ove članice obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Izuzetno, podaci o ličnosti korisnika našeg sajta mogu biti preneti na kompaniju Ascensia Diabetes Care Švajcarska u EU ukoliko ste nam uputilu žalbu koja se odnosi na prijavu neželjenih dejstava medicinskog sredstva, čiji su proizvođači. U tom slučaju, prenos podataka je zaštićen posebnom šifrom.

 

Izmene politike privatnosti

Izmena Politike privatnosti je moguća uvek kada je to uslovljeno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kada plasiramo nove usluge ili vršimo obradu Vaših podataka u nove svrhe.

Ažurirana I izmenjena Politika privatnosti biće dostupna na našem sajtu sa naznakom da se radi o izmenjoj i ažuriranoj verziji, stoga Vas molimo da našu Politiku privatnosti redovno proveravate.

 

Završne odredbe

Sva pitanja, zahtevi, primedbe u vezi sa ovom Politikom privatnosti mogu se uputiti na
e-mail adresu: politikaprivatnosti@medinic-b.com ili
putem pošte na adresu Medinic export-import d.o.o, Beograd, Daničareva 57.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 15.01.2020. godine